Familievernet

Caawimo

Haddii aad jeclaan lahayd caawimo badan oo maaraynta cadhada ah, la taliyayaasha waalidka ee Norway waxaa lagu tababaray qaabka lagu soo bandhigay e-book. Xarumaha la talinta Waalidka Noorwayjiyaanka (Familievernkontor) waxay bixiyaan kullmada waalidka, oo waxaa loola soo xidhiidhi karaa toos gudbin la’aan. Macluumaadka xidhiidhka ee Xarumaha la talinta Waalidka iyo xarumaha kale ee Norway ee bixinaya daawaynta waxaa laga heli karaa hoosta “Halka laga helayo caawinada” gudaha liiska.